POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU INTERNETOWEGO WWW.EVERSTAR.PL

I. INFORMACJE OGÓLNE

Operatorem serwisu internetowego everstar.pl (zwanego dalej „Serwisem”) jest Everstar Rafał Bełz, ul. Piłsudskiego 28, 64-000 Kościan, NIP 9860134064.

Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności Everstar. Czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z naszą działalnością. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

II. DANE OSOBOWE

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rafał Bełz prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą Everstar Rafał Bełz, ul. Piłsudskiego 28, 64-000 Kościan, NIP9860134064.

2. Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującymi kwestie ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@everstar.ploraz korespondencyjnie na adres administratora danych osobowych (z dopiskiem „dane osobowe:”)

4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”.

5. Za pośrednictwem Serwisu przetwarzane są dane osobowe osób, które korzystają z naszych sklepów internetowych i wypełniają w tym celu formularz internetowy w celu wykonania umowy. Za pośrednictwem Serwisu przetwarzane są dane w postaci adresu IP urządzenia, za pośrednictwem którego Państwo korzystają z Serwisu, w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej a także dla celów analitycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Serwisu).

6. Dane przetwarzać będziemy w zakresie następujących rodzajów danych osobowych, tj.:

a. dane internetowe, które kontekstowo do usługi mogą obejmować następujące informacje, np.: odwiedzane miejsca, informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, czas wizyty oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez Everstar;

b. dane niezbędne do wykonania umowy sprzedaży zawartej w Serwisie, np. imię, nazwisko, adres e-mail, adres do doręczenia przesyłki, numer telefonu.

7. Everstar, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądaniepodmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Everstar.

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane i udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być podmioty, którym Everstar powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, a także podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa.

Dane Użytkownikamogą zostać udostępnione na żądanieorganów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwasystemou lub praw innych Użytkowników.

Dostęp do danych Użytkownikamogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta Everstar w celu dostarczania usług Użytkownikom (np. podmioty zapewniające hosting Serwisu). W takich przypadkach EVERSTAR zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przez dostępemosób nieuprawnionych.

8. Everstar przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamościUżytkownika.

Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeliobowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Everstarroszczeń w stosunku do Użytkowników.

9. Użytkownikowiprzysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez EVERSTAR w ramach Serwisu.

a) Prawo dostępu do danych osobowych:

Na wniosek UżytkownikaEverstar potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do danych osobowych jakie przekazał Everstar poprzez konto Użytkownika w Serwisach.

b) Prawo do sprostowania danych osobowych:
W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownikasą nieprawidłowe lub niekompletne,Użytkownikmożeżądać od EVERSTAR ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma możliwość poprawiania swoich danych osobowych poprzez konto Użytkownika w Serwisach.

c) Prawo do usunięcia danych osobowych:
W pewnych sytuacjach Użytkownikmożedomagać się odEVERSTARusunięcia danych osobowych przetwarzanych przez EVERSTAR (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez EVERSTAR).

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
Użytkownikmożeżądać od EVERSTAR czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email, o ile dane przetwarzane są w tym celu) w określonych sytuacjach. Użytkownikmoże przykładowo zażdąć ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania EVERSTAR nadal będzie uprawniony do przechowywania danych osobowych.

e) Prawo żądania przeniesienia danych osobowych:
W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez EVERSTAR w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającymsię do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.

f) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
Użytkownikmożeżądać zaprzestania przetwarzania przez EVERSTAR jego danych osobowych, kiedy:
a) EVERSTAR przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolnościUżytkownika,
b) Przetwarzanie nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowania.
c) Użytkownikmożewykonywać swoje uprawnienia wysyłając odpowiednią prośbę drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@everstar.pl

10. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wykonania celu, w jakim zostały pozyskane.

12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

13. W związku z korzystaniem przez administratora danych z kodów/skryptów, m. in. w postaci Google Analytics, Państwa dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. PrivacyShield) stwierdzającej zapewnienie przez Stany Zjednoczone Ameryki odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego

III. PLIKI COOKIES

1. Serwis może korzystać z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.’

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV. LOGI SERWERA

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V. ODSYŁACZE DO INNYCH STRON

Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Serwisu, których administratorem jest EVERSTAR. EVERSTAR nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w SerwisieumożliwiająceUżytkownikombezpośrednieprzejście na strony, których administratorem nie jest EVERSTAR. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisówdotyczącychprywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

VI. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środkówbezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. EVERSTAR zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionymdostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowanie opcji „wyloguj się” po zakończeniu korzystania z treści i usług oferowanych przez nasze serwisy.

VII. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

EVERSTARzobowiązujesię utrzymywać aktualną treść polityki prywatności.